Više od 5500 proizvoda
Besplatna dostava za kupovinu iznad 7 000 dinara

Osnovni Pravilnik

Registrovanjem na našem web sajtu i logovanjem na Vaš nalog dobili ste mogućnost Online poručivanja proizvoda iz našeg prodajnog asortimana.

KAKO PORUČIVATI?

Iz menija proizvoda izaberite željeni artikal i kliknite na dugme Poruči.

Nakon prvog poručenog artikla, formira se porudžbina koja ostaje aktivna sve dok ne završite s poručivanjem. U svakom trenutku možete prekinuti poručivanje i nastaviti kroz nekoliko dana, jer će aktivna porudžbina biti otvorena.

Prilikom poručivanja artikala, postoji mogućnost pregleda statusa trenutne porudžbine, gde možete da pratite količinu poručenih proizvoda, kao i ukupan iznos porudžbine.

Nakon odabira svih artikala za koje ste zainteresovani, u Trenutnoj porudžbini pritisnite dugme Završi i poruči. Zatim ćete biti u mogućnosti da proverite i izmenite Vaše podatke, ukoliko je došlo do nekih promena (adresa na koju se šalje pošiljka, kontakt telefon). Takođe, moći ćete da izaberete način dostave i način plaćanja. 

 

DOSTAVA ROBE

Dostava artikala koje ste poručili obavlja se u najkraćem mogućem roku putem kurirskih službi:
Daily Express kurirska služba, koja je ujedno i naša preporuka, zbog sigurnog i ekonomičnog načina isporuke paketa.

Kurirske službe će u skladu sa svojim radnim vremenom isporučiti Vašu pošiljku po sledećem principu:
- Porudžbine primljene radnim danom do 12h dostavljaju se sledećeg radnog dana.
- Porudžbine primljene radnim danom posle 12h dostavljaju se za dva radna dana.
- Porudžbine primljene petkom do 12h dostavljaju se u subotu.
- Porudžbine primljene petkom  posle 12h i vikendom dostavljaju se u utorak.

U slučaju kašnjenja u isporuci robe nesnosimo odgovornost !

CENOVNIK DOSTAVE ROBE:

Za težinu paketa do 0,5kg, do 2 kg cena dostave je 250,00 din..
Za nameštaj i kabaste pakete cena dostave je 1000,00 din

 

NAČIN PLAĆANJA

Plaćanje robe obavlja se na neki od sledeća dva načina:
Fakturom preko računa firme (za pravna lica).
Pouzećem prilikom preuzimanja paketa od kurirske službe.

 

Telefonska narudzbina

Poštovani korisnici,

Vašu porudžbinu možete izvršiti putem CALL CENTRA +381 (0) 24 524-650

radnim danom od 8 do 20h, subotom od 8 do 15.30h

Porudžbinu možete poslati i e- mail  na www.naillinedoo@gmail.com

Potrebno je da znate šifru ili tačan naziv artikla, kao i količinu koju želite da poručite. Takođe, potrebno je da ostavite Vaše kompletne kontakt podatke (ime, prezime, adresa i broj telefona) kako bi Vaša porudžbina bila adekvatno realizovana.

 

Poštovani korisnici,

 

U slučaju bilo kakvog problema u funkcionisanju električnog aparata potrebno je odmah prekinuti upotrebu, problem prijaviti prodavcu i postupiti po dobijenim instrukcijama.

 

Naš korisnički servis možete kontaktirati svakim radnim danom od 8h do 20h i subotom od 08h do 15:30h, na broj telefona 024/ 524-650

 

Zakonska prava potrošača su regulisana Zakonom o zaštiti potrošača („Sl. Glasnik RS“, br. 62/2014 i 6/2016).

 

Potrošač je fizičko lice koje na tržištu pribavlja robu ili usluge u svrhe koje nisu namenjene njegovoj poslovnoj ili drugoj komercijalnoj delatnosti (Član 5. Stav 1. Tačka 1. Zakona o zaštiti potrošača)Kupci koji aparat koriste u poslovne svrhe ili druge komercijalne delatnosti ne smatraju se potrošačem, i ne podležu Zakonu o zaštiti potrošača.

 

Period trajanja odgovornosti za saobraznost je 24 meseca, počev od dana kupovine.

Period od 24 meseca važi isključivo za potrošače koji električni aparat koriste za svrhe koje nisu namenjene poslovnoj ili drugoj komercijalnoj delatnosti.

 

Kupcima koji ne podležu zakonu o zaštiti potrošača pruža se proizvođačka garancija u trajanju od 12 meseci.

 

Procedura u slučaju nesaobraznosti električnog aparata

U slučaju nesaobraznosti potrebno je obratiti se prodavcu kod koga je proizvod kupljen, sa kupljenim proizvodom i sa dokazom o kupovini. Lice zaduženo za prijem reklamacija će sprovesti postupak obrade reklamacije poštujući Zakonom propisanu proceduru. Prodavac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori potrošaču na izjavljenu reklamaciju. Odgovor prodavca na reklamaciju potrošača mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu potrošača i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije. Rok ne može da bude duži od 15 dana, odnosno 30 dana za tehničku robu i nameštaj, od dana podnošenja reklamacije. Ukoliko prodavac iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu potrošača u roku koji je dogovoren, dužan je da o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavesti potrošača i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost, što je u obavezi da evidentira u evidenciji primljenih reklamacija. Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom.

 

 

 

 

 

Roba je saobrazna ugovoru:

 

 1. Ako odgovara opisu koji je dao prodavac i ako ima svojstva robe koju je prodavac pokazao potrošaču kao uzorak ili model;
 2. Ako ima svojstva potrebna za naročitu upotrebu za koju je potrošač nabavlja, a koja je bila poznata prodavcu ili mu je morala biti poznata u vreme zaključenja ugovora;
 3. Ako ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste;
 4. Ako po kvalitetu i funkcionisanju odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste i što potrošač može osnovano da očekuje s obzirom na prirodu robe i javna obećanja o posebnim svojstvima robe data od strane prodavca, proizvođača ili njihovih predstavnika, naročito ako je obećanje učinjeno putem oglasa ili na ambalaži robe.

 

PRAVA NA REKLAMACIJU NE VAŽE U SLEDEĆIM SLUČAJEVIMA:

 1. Ukoliko se kupac nije pridržavao tehničkog uputstva o upotrebi i uputstva o održavanju uređaja.
 2. Ukoliko ovlašćeni servis utvrdi da je kupac nestručno i nepažljivo postupao sa proizvodom.
 3. Ukoliko je proizvod servisirala neovlašćena osoba.
 4. U slučaju oštećenja nastalih strujnim udarom, udarom groma, elementarnim nepogodama i sl.
 5. Pravo na reklamaciju se ne odnosi na grafitne četkica, ležajeve, lampe-sijalice, noževe, baterije, kablove, odnosno na sav potrošni materijal.
 6. U garanciju ne ulaze oštećenja nastala nakon isporuke potrošaču, a koja su nastala krivicom korisnika, odnosno oštećenja zbog nepravilne montaže ili održavanja, mehanička oštećenja nastala krivicom korisnika i oštećenja zbog varijacije napona električne mreže.
 7. Ukoliko potrošač električni aparat koristi u poslovne svrhe ili druge komercijalne delatnosti, pravo na reklamaciju po osnovu nesaobraznosti se ne priznaje. Ovim kupcima se pruža proizvođačka garancija u roku od 12 meseci od trenutka kupovine proizvoda. Ovlašćeni servis će pregledom utvrditi da li je električni aparat korišćen u poslovne svrhe ili druge komercijalne delatnosti.

 

PRAVO NA ODUSTAJANJE OD UGOVORA SKLOPLJENOG NA DALJINU

 

Potrošač ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija u roku od 14 dana, bez navođenja razloga. Potrošač snosi direktne troškove vraćanja robe. Potrošač je odgovoran za umanjenu vrednost robe koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe.

 

Potrošač ostvaruje pravo na odustanak od ugovora izjavom koju može dati na posebnom obrascu za odustanak od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija ili na drugi nedvosmislen način.

Obrazac za odustanak od ugovora se može preuzeti na našoj internet stranici.

>> Preuzmite obrazac

 

Izjava o odustanku od ugovora kod ugovora na daljinu i ugovora koji se zaključuju izvan poslovnih prostorija smatra se blagovremenom ukoliko je poslata trgovcu u roku od 14 dana od trenutka zaključenja ugovora.

 

Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata trgovcu.

 

Potrošač nema pravo da odustane od ugovora u slučaju:

 1. pružanja usluga, nakon što je usluga u potpunosti izvršena ako je pružanje usluge počelo nakon izričite prethodne saglasnosti potrošača i uz njegovu potvrdu da zna da gubi pravo na odustanak od ugovora kada trgovac u potpunosti izvrši ugovor;
 2. isporuke robe ili pružanja usluga čija cena zavisi od promena na finansijskom tržištu na koje trgovac ne može da utiče i koje mogu nastati u toku roka za odustanak;
 3. isporuke robe proizvedene prema posebnim zahtevima potrošača ili jasno personalizovane;
 4. isporuke robe koja je podložna pogoršanju kvaliteta ili ima kratak rok trajanja;
 5. isporuke zapečaćene robe koja se ne može vratiti zbog zaštite zdravlja ili higijenskih razloga i koja je otpečaćena nakon isporuke;
 6. isporuke robe koja se, nakon isporuke, zbog svoje prirode neodvojivo meša sa drugom robom;
 7. isporuke alkoholnih pića čija je cena dogovorena u vreme zaključivanja ugovora o prodaji i čija se isporuka može izvršiti tek nakon 30 dana od dana zaključenja ugovora, a čija stvarna cena zavisi od promena cena na tržištu na koje trgovac ne može da utiče;
 8. ugovora kojima potrošač izričito zahteva posetu od strane trgovca u cilju sprovođenja hitnih popravki ili održavanja; ukoliko prilikom ove posete trgovac pruži i druge usluge osim onih koje je potrošač konkretno zahtevao ili dostavi drugu robu osim delova za zamenu koji su neophodni za održavanje ili izvršenje popravke, pravo na odustanak od ugovora se odnosi na ove dopunske usluge ili robu;
 9. isporuke zapečaćenih audio, video zapisa ili računarskog softvera, koji su otpečaćeni nakon isporuke;

10.  isporuke novina, periodičnih izdanja ili časopisa osim pretplatničkih ugovora za isporuku ovih izdanja;

11.  ugovora zaključenih na javnoj aukciji;

12.  pružanja smeštaja koji nije u stambene svrhe, transporta robe, usluga iznajmljivanja automobila, usluga pripreme i dostavljanja hrane ili usluga povezanih sa slobodnim aktivnostima ukoliko ugovor predviđa konkretni rok ili period izvršenja;

13.  isporuke digitalnog sadržaja koji nije isporučen na trajnom nosaču zapisa ako je izvršenje započelo posle prethodne izričite saglasnosti potrošača i njegove potvrde da zna da na taj način gubi pravo na odustanak od ugovora.